Văn bản

Về tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị
Về tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị
1619-CV/TU
Công văn
03/09/2020
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC