CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA THÀNH ỦY

Tăng cường công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức
Tăng cường công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức
Cập nhật lúc 08:25 ngày 15/10/2020

Chiều 14/10, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Ðảng. Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy; cán bộ lão thành cách mạng… đến dự.


Chiều 14/10, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Ðảng. Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy; cán bộ lão thành cách mạng… đến dự.


Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức Xây dựng Đảng” cho các cán bộ.


Đại biểu tham dự buổi họp mặt.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Phát biểu ôn lại truyền thống, đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy khẳng định ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta xác định công tác tổ chức, xây dựng Đảng có tầm quan trọng đặc biệt, là một bộ phận chủ yếu hợp thành và có tính chất quyết định thắng lợi trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí Lê Tấn Thủ đã điểm lại những móc son xây dựng và trưởng thành, phát triển của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong 90 năm qua. Cùng với cả nước, ngành Tổ chức xây dựng Đảng các cấp thành phố Cần Thơ đã phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn khẳng định vai trò tích cực trong công tác tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ chính, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, tạo sự đoàn kết thống nhất, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.


Đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy ôn truyền thống vẻ vang 90 năm ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Qua nhiều thời kỳ sáp nhập, chia tách địa giới hành chính sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố Cần Thơ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, thể hiện tư tưởng cách mạng, anh dũng, kiên cường, kiên trì xây dựng, củng cố và phát triển cơ sở, đảng viên; gần dân, sát dân, kể cả giai đoạn khó khăn nhất. Các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; truyền tải lý tưởng cách mạng, lối sống nhân văn, ý nghĩa, cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ.

Đặc biệt trong năm 2020, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã tích cực tham mưu cấp ủy tập trung lãnh đạo triển khai, thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt như: Phối hợp với các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Tham mưu cấp ủy tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Quy định về nêu gương. Qua đó, nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nâng lên; nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã có cách làm cụ thể, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tham mưu chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 và thực hiện tốt việc đánh giá tổng thể cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bên cạnh đó, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đúng lộ trình kế hoạch đề ra. Công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện chặt chẽ, khách quan, dân chủ, đúng quy trình, quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tăng cường, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh quy hoạch và vị trí việc làm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là chính sách đối với cán bộ hưu trí diện Thành ủy quản lý.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên được quan tâm. Tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kết nạp đảng viên đảm bảo chất lượng, số lượng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trọng tâm là nắm tình hình chính trị hiện nay; tình hình có liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lê Tấn Thủ cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn khó khăn, hạn chế đó là tổ chức bộ máy hệ thống chính trị chưa thật tinh gọn; trình độ, năng lực đội ngũ đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa cao; công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa, phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư và trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn khó khăn.


Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng của ngành Tổ chức xây dựng Đảng và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, tham mưu cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Ðảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Ðổi mới mạnh mẽ đồng bộ, toàn diện các khâu trong công tác cán bộ, đảm bảo nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ trong hệ thống chính trị. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Ðẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân và doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng.

“Các cấp ủy và tổ chức đảng, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, đồng chí Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh.

Tại buổi họp mặt, có 15 cán bộ được Ban Tổ chức Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Ðảng”.

Bài, ảnh: Hoàng Trường Sa

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết